Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Nội quy, quy chế hoạt động của công ty

Công ty TNHH một thành viên xổ số và đầu tư tài chính Hải Phòng có chức năng: kinh doanh các loại hình xổ số và các ngành nghề khác như: nhà hàng, khách sạn; xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư; dịch vụ, du lịch,…

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động kinh doanh xổ số của công ty ổn định và phát triển, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách hằng năm đều tăng cao, tạo nguồn thu góp phần phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi xã hội của thành phố.