Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Văn bản liên quan

 CÁC VĂN BẢN CỦA CÔNG TY XỔ SỐ HẢI PHÒNG :

ĐIỀU LỆ CÔNG TY :


Báo cáo Tài chính 06 tháng năm 2023
+ Báo cáo Tài chính năm 2022
+ Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022
+ Bao cao muc tieu tong quat KHXSKD nam 2022
+ Bao cao danh gia ket qua KHXSKD nam 2021
+ Bao cao thuc trang Quan tri va Co cau to chuc cua DN nam 2021
+ Bao cao nhiem vu cong ich nam 2021
+ Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2022
+ Bao cao Tai chinh nam 2021
+ Báo cáo KQ thực hiện KHSXKD năm 2020
+ Thông tin cơ bản về Doanh nghiệp
+ Quy chế công bố thông tin của Cty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng
+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển Cty giai đoạn 2021 - 2015
+ Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2020
+ Báo cáo tiền Lương,  tiền Thưởng năm 2020
+ Báo cáo Tài chình năm 2020
+ Bộ thủ tục đăng ký Đại lý bán vé Xổ số
+ Báo cáo Tài chính 6 tháng năm 2020
+ Báo cáo tài chính quý III  năm 2019
+ Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
+ Báo cáo Tiền lương - Thù lao năm 2018
+ Báo cáo chế độ Lương - Thưởng năm 2018
+ Báo cáo Tài chính 2018
+ K.hoạch SXKD và Đầu tư (2018 - 2020); Đánh giá K.hoạch SXKD (2015->2017); K.hoạch  SXKD và Đầu tư hàng năm
+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 2017
+ Báo cáo Quyết toán quý II  năm 2018
+ Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng  bình quân năm 2017 của người quản lý
+ Báo cáo các nhiệm vụ công ích 2017
+ Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
+ Báo cáo thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2018
+ Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ công ích 2016
+ Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017
+ Báo cáo kinh doanh năm 2014 đến 2016

+ Báo cáo tài chính Công ty Xổ số Hải Phòng năm 2016
+ Thuyết minh báo cáo tài chính Cty Xổ số Hải Phòng năm 2016
+ Báo cáo Tài chính năm 2016 Công ty Xổ số Hải Phòng đã kiểm toán
+ Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 2016
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
+ Báo cáo tình  hình tiền lương, thưởng năm 2016
+ Báo cáo thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2017
+ Báo cáo Tài chính năm 2015
+ Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2016
+ Báo cáo tình hình tiền lương thưởng năm 2015
+ Báo cáo thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

+ Công văn số 219/XS_KT ngày 21/8/2015 Về việc Báo cáo Công bố thông   tin