Số cần dò :
Chọn ngày:
Số cần dò :
Chọn ngày:
 

Điều lệ, Nội quy, Quy chế

 ĐIỀU LỆ - NỘI QUY - QUY CHẾ CỦA CÔNG TY XỔ SỐ HẢI PHÒNG :

* Điều lệ hoạt động

* Nội quy làm việc

* Các quy chế :


+ Quy chế quản lý tài chính
+ Quy chế quản lý công nợ
+ Quy chế ...